Relationen mellan historiemedvetande och formativ bedömning i historieundervisningen : En kvalitativ undersökning om hur relationen mellan historiemedvetande och formativ bedömning ser ut i den svenska gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Rebecca Svärd; [2016]

Nyckelord: Historiemedvetande;

Sammanfattning:

Sammanfattning

I föreliggande examensarbete har relationen mellan historiemedevetande och formativ bedömning undersöks. Syftet med examensarbetet är att utifrån intervjuer med fem historielärare undersöka samverkan mellan historiemedvetande och formativ bedömning i historieundervisningen i den svenska gymnasieskolan. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har genomförts för att samla in data. Den data som intervjuerna genererade har genomgått en analys av metoden grounded theory.

Den tidigare forskningen inom ämnet visar att det har skett förskjutningar av såväl historieämnet som skolans bedömningssystem. Där historieämnet har gått från att vara ett kunskapsämne till ett färdighetsämne med historiemedvetande i spetsen och att dagens bedömning fokuserar på formativ bedömning istället för summativ bedömning.  Resultat visar att det finns en samverkan mellan dessa förskjutningar och att de är tydligt kopplade till historieläraranas kunskapssyn. Resultatet visar även att det är de äldre historielärarna som i denna undersökning har synen av att historieämnet endast är ett kunskapsämne.

 

Nyckelord: historiemedvetande, kunskapssyn, formativ bedömning, historieundervisning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)