Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur enhetschefer upplever sitt handlingsutrymme vid en budget-läggning men också hur man som enhetschef hanterar de konsekvenser som uppstår i en budget som minskar. Syftet ska uppnås med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar delade meningar i handlingsutrymmet men att man upplever att man som enhetschef upplever lite eller inget handlingsutrymme och att det är en stram budget som man har att arbeta efter. Nedskärningarna och konsekvenserna är att chefsstödet i många kommuner har blivit indraget, men man upplever också att arbetet blir påverkat. Detta eftersom man som chef inte har tid att utföra det kvalitetsarbete som skulle behövas och detta i sin tur leder till att brukaren inte får det denne har rätt till, såsom fritidsaktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)