Det stora steget : - en studie om samverkan vid övergång från förskola till förskoleklass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Sammanfattning:

De barn som befinner sig i förskolan kommer att få uppleva övergången mellan förskola och förskoleklass. Det är barnet som tar steget in i den nya verksamheten, vilket innebär att barnet är i centrum.

Syftet med studien är att lyfta barns, föräldrars och pedagogers upplevelser kring samverkan samt hur pedagogerna arbetar med samverkan vid övergång mellan de olika verksamheterna. Upplevelserna sätts i relation till tidigare forskning och styrdokumentens skrivningar. Studiens syfte grundar sig på frågorna: Hur upplever/upplevde barnet övergången från förskola till förskoleklass? Hur upplever föräldrar och pedagoger samverkan vid övergång från förskola till förskoleklass? Vilka uttrycksformer har samverkan i verksamheterna?

Studiens utformning grundar sig i en kvalitativ metod och det har genomförts barnintervjuer, föräldra- och pedagogenkäter med öppna frågor där deras upplevelser kring samverkan beskrevs på ett detaljrikt och djupgående sätt.

Resultatet av studien synliggör att barnen upplever/upplevde övergången med stor glädje och förväntan. Barnen i förskolan visar på att de kommer känna en stor saknad av pedagoger och kamrater i förskolan.

Föräldrarna och pedagogerna upplever samverkan som en betydelsefull process för det enskilda barnet. Föräldrarna lägger stort fokus på att barnet ska få inblick i den nya miljön, möta pedagogen samt de blivande kamraterna. Pedagogerna anser att samverkan skall utformas på ett gynnsamt sätt för barnet, men det framkommer att det finns ett flertal olika hinder som exempelvis riktlinjer, tid och geografiskt läge för att uppnå en tillfredställande samverkan. Det har lett till att samverkans uttrycksformer skiljer sig betydligt mellan de olika verksamheterna som ingår i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)