Influencers Retorik : Hur influencers argumenterar på sociala medier

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur influencers argumenterar för samhällsviktiga frågor, personliga frågor samt för produkter/varumärken de marknadsför på sociala medier. Den retoriska modellen, och de teoretiska modellerna parasociala relationer och Elaboration Likelihood Model (ELM) ska tillämpas för att identifiera om retoriska argumenteringar har betydelse i skapandet av relationer. Studien syftar också till att få en förståelse till varför följare lyssnar på influencers köpråd/rekommendationer. Metod: Studien använder sig av en kvalitativ metod i form av en innehållsanalys och fokusgruppsintervjuer. Resultat: Utifrån innehållsanalysen framgår det att de retoriska argumenten ethos, pathos, och logos är ofta förekommande i influencers argumentering genom sociala medier. Mest förekommande var argumentet pathos som bestod av minst 50 % av inläggen för betalt samarbete. Fokusgrupperna visar att den yngre generationen är mer motiverade att följa och agera efter influencers rekommendationer än den äldre generationen. Slutsats: Studien visar att influencers använder sig frekvent av retoriska argumenteringar för att framföra ett meddelande på sociala medier. Inläggen som influencers producerar möjliggör skapandet av parasociala relationer som i sin tur leder till köpintentioner. De retoriska argumenteringar influencers använder sig av leder även till att följare exempelvis vill agera efter deras rekommendationer/köpråd. Det är även genom retoriska argumenteringar som influencers skapar parasociala relationer till deras följare. Studien tyder även på att det finns skillnader mellan den yngre och äldre generationen, där de yngre har lättare att ingå i parasociala relationer med influencers. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)