Språkutvecklande undervisning för andraspråkselever i den ordinarie klassen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att sammanställa relevant forskning kring språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. Metoden vi använt oss av för att besvara detta är genom systematiska och manuella sökningar som bidragit till det slutgiltiga urvalet av tio vetenskapliga artiklar, en rapport, en granskning av Skolinspektionen och två artikel från Skolverket. Med grund i vår frågeställning, vilka faktorer i undervisningen bidrar till en positiv språkutveckling för andraspråkselever?, har vi använt oss av tre rubriker; språkets betydelse i det mångkulturella Sverige, lärarens utmaningar och kompetens samt språk och kunskapsutvecklande undervisning. Resultatet visade att det är flera framgångsfaktorer som påverkar andraspråkselevers språkutveckling. Den mångfald som förekommer i samhället eftersträvar ett interkulturellt perspektiv och en gemensam språkpolicy i skolan. Det övergripande fokuset med vår kunskapsöversikt behandlar det sociokulturella perspektivet. Genom att kooperativt lärande och transspråkande arbetssätt implementeras i den sociokulturella undervisningen sker språk- och kunskapsutveckling för andraspråkselever vilket även är gynnsamt för enspråkiga elever. I vår slutsats kommer vi fram till att det sociokulturella perspektivet ska genomsyra utbildningen då det har en positiv inverkan på lärarens yrke och elevers skolframgång till en likvärdig utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)