Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. Syftet med studien är att uppmärksamma de säkerhetsrisker som finns i samband med platsdelning och undersöka hur medvetna användare är om dessa. Fokus ligger på de tre mest använda sociala medierna i Sverige; Facebook, Instagram och Snapchat. Studien bygger på ett antal semistrukturerade intervjuer där frågor om användandet av sociala medier, platsdelning och kunskap om säkerhetsrisker resulterar i möjligheten att svara på studiens forskningsfråga. Analysen gjordes utifrån ett teoretiskt ramverk sammansatt av flera grenar inom informationssäkerhet, bland annat C.I.A-triangeln. Informanterna diskuterade problem såsom förföljelse och möjlighet till inbrott när det syntes att man inte var hemma. Slutsatser som kan dras av studien är att flera av informanterna inte såg platsdelning som en säkerhetsrisk, en del för att de inte ansåg sig själva tillräckligt viktiga för att det skulle bli ett hot och andra för att de inte hade kunskapen om vilka säkerhetsrisker som kunde uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)