Att styra med företagskultur : Ur en daglig verksamhets perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Att styra med företagskultur – ur ett dagligt perspektiv Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Therese Grannas & Linda Jonsson Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist Datum: 2013 – juni Syfte och problemformulering: I litteraturen finns ett starkt löfte om hur starka företagskulturer kan bidra till företags framgångar. Det finns en brist på empirisk forskning som påvisar hur styrmedlet kan användas för att styra en daglig verksamhet. Forskningsfrågor: Hur används stark företagskultur för att påverka medarbetare i en daglig verksamhet? Hur kan påverkan med starka företagskulturer yttra sig i en daglig verksamhet? Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring hur starka företagskulturer kan användas för att styra medarbetare i en daglig verksamhet. Metod: Det vetenskapliga teoretiska synsättet som vi utgår ifrån i denna studie är det hermeneutiskt perspektivet. Eftersom vi utformar vår verklighetsskildring tillsammans med aktörerna i den empiriska undersökningen anammar vi social konstruktivism och aktörsynsättet. Vi utför tio kvalitativa intervjuer på två av Clas Ohlsons butiker. Reflektionerna utgår ifrån fallstudien och den teoretiska referensramen. Det leder fram till studiens bidrag. Reflektioner och bidrag: Studiens reflektioner baseras på den teoretiska referensramen och det empiriska materialet för att få fram exempel som belyser styrning med företagskultur. Studien visar exempel från en daglig verksamhet som använder företagskultur för att påverka medarbetare. Förslag till fortsatt forskning: - En observerande studie under en längre tid på ett eller flera företag med uttalad stark företagskultur, för att se hur medarbetares attityder och beteenden påverkas av kulturen. - En jämförande studie mellan två eller flera företag med uttalade starka företagskulturer för att se likheter och skillnader i den dagliga verksamhetsstyrningen. - En studie på ett globalt svenskt företag med en uttalad stark företagskultur. För att jämföra hur den tar sig uttryck i den svenska verksamheten och i ett eller flera länder där de är representerade. - En studie på ett amerikanskt företag med en uttalad stark företagskultur för att jämföra verkligheten med den amerikanska forskningen och litteraturen. Nyckelord: starka företagskulturer, daglig verksamhet, styrmedel, människosyn, värderingar, kommunikation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)