I mötet med etikundervisning: En intervjustudie om mellanstadielärares uppfattningar gällande etikundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares upplevelser av, samt upplevda svårigheter och möjligheter när det kommer till att undervisa om etik i skolan. De frågeställningar som den här uppsatsen ska besvara är: Hur definierar lärarna etikundervisning? Hur redogör lärarna för att de arbetar med etikundervisning? Finns det några upplevda svårigheter och möjligheter en-ligt lärarna, som kan gynna respektive begränsa etikundervisningen?Den metod som användes för att besvara frågeställningarna var semistrukturerade intervjuer, även artikelsökning gjordes för att ta reda på tidigare forskning inom området. Utifrån insamlad data visar det sig att lärare arbetar med etik utifrån två olika perspektiv, ett fostransperspektiv och ett ämnesinnehållsmässigt perspektiv. Beroende på vilket av dessa perspektiv som ligger i fokus arbetar lärarna antingen mer implicit och oplanerat, eller mer planerat med avsikt att uppfylla kursplansmål. Svårigheter och möjligheter som lyftes var lärarorienterade, praktiska och elevriktade. Resultatet analyserades utifrån Biestas tre olika dimensioner kvalifikation, so-cialisation och subjektifikation. Slutsatser som kunde dras utifrån resultatet var att lärare i hög grad lämnas ensamma att få till stånd etikundervisning, och olika faktorers inverkan som ex-empelvis lärares eget intresse för etik, kunde påverka hur etikundervisning tog sig i uttryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)