Sveriges nya arbetarparti : En kritisk diskursanalys av Moderaternas valkampanj 2006

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Humanistiska institutionen; Örebro universitet/Humanistiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att analysera hur begreppet arbetarparti konstruerats i Moderaternas texter som en strategi för det Moderata samlingspartiet att locka till sig väljare. Den fråga författarna ställde sig i relation till syftet var: • Hur konstrueras begreppet arbetarparti i de aktuella texterna med tanke på språk och intertextualitet? I uppsatsen utgick författarna ifrån att texter, däribland politiska texter utgör en påverkan på hur förändring eller reproduktion av sociala strukturer, normer och värderingar sker. Utifrån detta synsätt använde sig författarna av Fairclough´s tolkning av den kritiska diskursanalysen. Materialet bestod av delar ur Moderaternas valkampanj, däribland reklamtexter och internetsidor samt delar ur Moderaternas handlingsprogram och idéprogram. I analysen har fokus lagts på språkanvändning och intertextualitet. I analysen av uppsatsen kom författarna fram till att Moderaterna använt begrepp som traditionellt sätt använts av Socialdemokraterna och kombinerat dessa med argument som talat för liberala reformer. Ett exempel på detta är då partiet använt begrepp såsom välfärd och social trygghet, samtidigt som texterna gav uttryck för en positiv inställning till den fria marknaden. I slutsatsen framkom det att den nya profilering Moderaterna använt sig av i form av ”Sveriges nya arbetarparti” var tydlig i reklamtexterna samt på internetsidorna men förekom inte alls i Moderaternas handlingsprogram respektive idéprogram. Författarna ifrågasätter om partiets grundläggande ideologiska grunder förändrats genom partiets nya profilering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)