Socialpsykologiska kunskaper i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Detta examensarbete fördjupar sig i hur en gynnsam psykosocial arbetsmiljö på en skola kan skapas. Arbetet belyser vilken syn olika forskare har för att skapa och bibehålla ett gott arbetsklimat samt hur en högstadieskola, med en hel del problematik i bagaget, har gått tillväga för att lyckas. Högstadieskolans förändringsprocess har därför varit i stor relevans för oss att synliggöra då vi kunnat fördjupa oss kring den problematik som legat till grund för deras tidigare bristande psykosociala arbetsmiljö och hur högstadieskolan sedan har lyckats vända den negativa spiralen. Syftet med examensarbetet har även varit att undersöka om socialpsykologiska kunskaper krävs i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. För att ta reda på förändringsprocessen, har högstadieskolans rektor samt rektorns extrainsatta socionom intervjuats. Vidare har även tre lärare intervjuats och elever, från tre klasser, har fått svara på en enkät för att synliggöra deras upplevelser på förändringen. Vi har som sagt tagit hjälp av forskare så som exempelvis Steinberg och Thornberg för att kunna svara på vad en skola kan göra samt vad lagar, skolverket och diskrimineringsombudsmannen säger om den psykosociala arbetsmiljön. I resultatkapitlet kan det läsas om lärarnas och elevernas upplevelser av förändringen samt vad rektorn och socionomen säger om vilka anledningar det är till förändringen. I analysen har vi valt att lägga fokus på konflikhantering som en viktig del i att utveckla en gynnsam psykosocial arbetsmiljö. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att läraryrket är komplext och det är svårt att kategorisera vilka kunskaper som krävs för att få en utvecklande miljö. Dock är det viktigt att alla som jobbar med grupper av olika slag ser till att få en välfungerande arbetsmiljö där alla kan utvecklas, kunskapsmässigt och socialt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)