Stressbeteenden hos råtta vid induktion av anestesi i inhalationskammare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Inom forskningen är råttor vanliga försöksdjur. Anestesi av dessa råttor är i många studier nödvändigt för att kunna utföra den tänkta studien, och det är därför viktigt att bästa protokoll och teknik används för att minska eventuell stress och lidande. Trots detta har få studier gjorts som undersöker faktorer som kan påverka stressnivån vid induktion av gasanestesi på råttor. Vid induktion av anestesi i inhalationskammare (volym 6 liter) med isofluran undersöktes effekten av olika kombinationer av färskgasflöden och inställningar på förgasaren. Råttornas beteende under induktionen studerades enligt ett förbestämt bedömningsprotokoll för att registrera antal beteenden som kunde observeras vid de olika kombinationerna. Även tid till medvetslöshet och återgång till vaket tillstånd dokumenterades för att undersöka huruvida detta korrelerade till antal stressbeteenden och förekomst av excitation. Efter inledande utprovningar randomiserades råttorna till 3 grupper, varav en kontroll, och inducerades med kombinationer av färskgasflödena 3 l/min eller 6 l/min och förgasarinställningen 5 %. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna gällande antal uppvisade stressbeteenden. Råttorna som inducerades med 6 l/min konstaterades medvetslösa tidigare än de råttor som inducerades 3 l/min men tog samtidigt längre tid att nå vaket tillstånd efter induktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)