Oberoende, rådgivning och SME - hur fel kan det bli? En studie kring revisorns oberoende och erbjuden rådgivning vid granskning av SME

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jenny Silversparre; Isolde Andersson; [2023-02-21]

Nyckelord: revisor; revisionsbyrå; oberoende; rådgivning; SME;

Sammanfattning: Inledning: Är det svårt för revisorerna att upprätthålla oberoendet i arbetet vid rådgivning till SME? Oberoendet är en primär egenskap för en revisor som går ut på att vara opartisk och självständig. Det är av högsta relevans att agera oberoende, bland annat vid granskning av företags finansiella rapporter, för att revisorn ska anses trovärdig för andra i sin arbetsutövning. Revisorn har även som uppgift att lämna råd till sin klient, gränsdragningen mellan vad som är acceptabelt och inte, kan vara svår att avgöra då oberoendet måste vara intakt även vid denna arbetsuppgift. Oberoendet är således något som är väsentligt och aktuellt oavsett storleken på byrå, erfarenhet och klient. Syfte: Att redogöra för revisorns uppfattning vad gäller oberoende, samt deras uppfattning om rådgivning vid granskning av SME. Metod: Denna kvalitativa studie har sin utgångspunkt i sex stycken semistrukturerade intervjuer med auktoriserade revisorer från olika byråer, vilket har utgjort det empiriska underlaget. Det har därefter analyserats med hjälp av referensram avseende revisorn och de olika delarna SME, rådgivning, oberoende samt institutionell teori och logik. Resultat och slutsats: Denna studie har kommit fram till att respondenternas definitioner i mångt och mycket påminner om den definition som framgår av teorin. Rådgivning upplevs som ett roligt moment och trots att gränsdragningar kan vara svåra vid granskning av SME, är det inget som studiens respondenter upplever. För att se över huruvida revisorn är oberoende eller inte så använder sig samtliga byråer, som omfattades av studien, av analysmodellen som är en fungerande men inte ofelbar modell. Studien indikerar också på en viss skillnad mellan små och stora revisionsbyråer, om revisorer som granskar SME bör använda sig av revisorsrotation för att skydda oberoendet. Det framgår även att institutionell logik kan vara aktuellt inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)