Optimering av underhållssystem för luftkvalitet i Hamreskolan

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Teknik och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Västerås stad som ansvarar för byggandet av Västerås stad. Förvaltningen är intresserad av att få en bredare kunskap om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och hur det skulle leda till energibesparing. Uppkomsten till deras intresse för om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och energibesparing, är av anledning att de söker nya innovativa möjligheter att optimera luftkvalitet inom deras befintliga och nya fastigheter inom Västerås stads kommun. Projektgruppen samt teknik och fastighetsförvaltningen valde att lägga fokus på Hamreskolan där de i dagsläget har ett gediget underhållssystem för luftkvaliteten men har en önskan till förbättring. Skälet är deras upplevelse av luftkvalitet som inte är optimal, upplevelsen är att man känner sig trött, att det är kallt och kvavt ibland även för varmt inne i lokalerna. Bra luftkvalite är väsentligt för det påverkar både personalen och eleverna prestationsförmåga prioriterades detta. Målet med detta examensarbete är att presentera förbättringsförslag för att optimera underhållssystemet i Hamreskolan. Underhållssystemet innefattar ventilationssystemet och styrsystemet där dess syfte är att underhålla luftkvaliteten. De metoder som användes för framtagandet av förbättrings förslagen är djup litteraturstudie, platsbesök i Hamreskolan, brainstorming med förvaltare från Teknik och fastighetsförvaltningen samt pugh matris för validering av förbättrings förslagen. I detta examensarbete presenteras och diskuteras de förbättringsförslag som kommer medföra positiva effekter för Hamreskolan vid implementation. Dessa förbättringsförslag behövs inte nödvändigtvist begränsas till endast implementation vid Hamreskolan, det går även att implementera vid flera fastigheter inom Västerås stad, Teknik och fastighetsförvaltning. Vid utvecklande av förbättringsförslagen har realitet för funktionalitet och dess effekt vid implementation i Hamreskolan varit i åtanken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)