Domstolens roll som väktare av de konstitutionella spelreglerna - En rättshistorisk analys av svenska domstolars normprövningsrätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Begreppet normprövning avser en prövning av om en underordnad norm är förenlig med en överordnad norm i en normhierarki. Uppsatsen undersöker hur de svenska domstolarnas normprövningsrätt har sett ut sedan den tillkom under 1900-talet fram till idag, med ett övergripande syfte att belysa den förändring som skett under tidsperioden. Före 1900-talet fanns ingen normprövningsrätt i de svenska domstolarna. Denna växte sedan fram under 1900-talet, först genom att domstolarna började tillämpa normprövning och sedan genom att rättsläget bekräftades i grundlagsutredningar och slutligen genom grundlagsstadgande. Den enskilt viktigaste förändringen av den svenska normprövningen skedde år 2010 då uppenbarhetskravet togs bort. Europarättens allt viktigare roll i det svenska rättssystemet tillsammans med en ökande betydelse av fri- och rättighetsfrågor har pådrivit en förändring som lett till en utveckling mot en mer omfattande normprövningsrätt, samtidigt som en historiskt sett stark folksuveränitet och parlamentarism har bromsat samma utveckling. Det går, trots relativt omfattande förändringar av normprövningsrätten i och med europarättens påverkan och avskaffandet av uppenbarhetskravet, att se hur den svenska normprövningens historia präglat dagens normprövning på flera sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)