De oberoende förlagens kamp mot giganterna : En kvalitativ intervjustudie om hur vertikal integration påverkar tolv oberoende förlagsexponering och konkurrensstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker hur tolv oberoende förlag upplever att det är att verka i enägarkoncentrerad bokbransch där de konkurrerar mot vertikalt integrerade mediekoncerner.Studiens fokus ligger på hur respondenterna upplever att den vertikala integrationen påverkarderas möjligheter till exponering på olika typer av plattformar, samt på hur detta formar deoberoende förlagens strategier för konkurrens. De två största förlagsgrupperna i Sverige år2021 är Bonnierförlagen och Norstedts Förlagsgrupp, som båda är del av ett störremediekonglomerat där ägandeskap av både ljudboksappar, fysisk- och internetbokhandelsamt dagspress förekommer. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus fältteori undersöker ochanalyserar rapporten förlagsverksamheternas förutsättningar att verka inom branschen samthur de olika aktörerna agerar och varför. Metoden utgår ifrån kvalitativ innehållsanalys därpersoner i ledande position intervjuas om deras upplevelse av vad det innebär att inte vara endel av ett mediekonglomerat när det kommer till exponering och vilka strategier de har för attkonkurrera mot dem. Resultatet visar att respondenterna ser breda kontaktnät och ekonomisktkapital som viktigt för att ha möjlighet till exponering samt att det kan vara svårt attkonkurrera om synlighet hos vertikalt integrerade distributörer. Respondenterna påverkas avde större mediekoncernernas ställning i branschen i strategierna för att konkurrera mot dem,där de bland annat fyller ut tomrum som de större koncernerna missat. Studiens slutsats är attde oberoende förlagen på olika sätt, beroende på storlek, påverkas av att verka i en branschdär dominerande aktörer är vertikalt integrerade. Det kan sammankopplas med liknandefenomen inom mediebranschen, såsom journalistbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)