Vilka mål? Hur slöjdlärare presenterar de nationella målen i sin undervisning och vad eleverna uppfattar

Detta är en C-uppsats från

Författare: Lovisa Falk; [2011]

Nyckelord: Nationella mål; slöjdundervisning; arbetssätt; kom;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att uppmärksamma hur några slöjdlärare arbetar för att synliggöra de nationellakursplansmålen för sina elever. Uppsatsens frågeställningar lyder: Hur presenterar läraren de nationella målen iundervisningen? Vilken bild har eleverna, känner de till de nationella målen? Hur relaterar lokala mål tillnationella mål?I uppsatsen belyses forskning kring vikten av att elever har kännedom om undervisningens syfte och rapporterom att skolan brister i att förmedla mål. Uppsatsen bygger på samtalsintervjuer med lärare och elever där desjälva ger sin bild av hur det ser ut i deras vardag. Lärarna i undersökningen arbetar på olika sätt med olika storframgång. De uttryckar att det är viktigt att medvetandegöra eleverna på undervisningens mål men praktiserardet i realiteten i olika stor utsträckning. Den lärare som arbetar minst med mål har också minst intresseradeelever medan den lärare som har mest klart för sig vad som behöver göras också har de elever som kräver att fåveta mest om målens innebörd. Slöjdens låga status som skolämne framkommer i intervjusvaren vilket stämmerväl överens med andra undersökningar som redovisas. Osäkerhet om vad slöjdämnet syftar till att utveckla bidrartill ämnets låga status. Om slöjdlärare blir bättre på att synliggöra ämnets fördelar skulle förståelsen för ämnetöka.Förhoppningsvis leder läsningen till ökad motivation för lärare att fortsätta utveckla sitt dagliga arbete.Uppsatsen behandlar slöjdlärare men är högst relevant även för lärare inom andra ämnen. Att få eleverna att insevitsen med arbetet är positivt för alla. Samtliga intervjuer bidrar inte med odelat framgångsrika metoder för attsynliggöra kursplanens nationella mål. Ambitionen med uppsatsen är dock inte att beskriva hur illa ställt det ärinom svensk skola. Grundidén med uppsatsen var istället att sätta det positiva och inspirerande i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)