Vardagsaktiviteter relaterat till cancerbehandling – en enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka en av tre svenskar drabbas av cancer någon gång under sin livstid. För att upprätthålla fysiska och psykiska funktioner och behålla livskvalitén har cancerrehabilitering börjat bli aktuellt för klienterna från att de får diagnosen, efter behandling men även i den kroniska och palliativa fasen. Syfte: Syftet är att ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv belysa om det finns förändringar av vardagsaktiviteter hos individer mellan 18-67 år som genomgår eller har genomgått cancerbehandling. Metod: Enkät utformad efter bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM), med kvalitativa och kvantitativa frågor kring individers upplevelser av vardagliga aktiviteter i eller efter cancerbehandling. Datan analyserades statistiskt i SPSS och genom en deduktiv manifest innehållsanalys. Resultat: I studien deltog 42 personer. Mer än hälften av deltagarna upplevde förändringar i sina vardagsaktiviteter. De aktivitetsområden som flest individer upplevde förändringar inom var aktiva fritidsaktiviteter, arbete och sociala relationer. Slutsats: Det behövs mer forskning kring individers upplevelser kring förändring av aktiviteter i samband med cancer. Arbetsterapeuter kan vara en tillgång inom cancerrehabiliteringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)