Vin och moral – politisk skandal : en kvalitativ textanalys av rapporteringen av politiska skandaler i nyhetsmedier

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Uppsatsen “Vin och moral – politisk skandal” är författad av Shivani Tugwell och Raen-Osín Thelander inom ämnesområdet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Undersökningen har med hjälp av en diskursteoretisk ingång studerat hur politiska skandaler med sin grund i moraliska felhandlingar tar sig uttryck i nutida nyhetsmedier. En kvalitativ textanalys har tillämpats på de två undersökta fallen, Boris Johnsons “Partygate” och Sanna Marins festkväll, båda under covid-19-pandemin. Med hjälp av 18 nyhetsartiklar har mönster identifierats vilka synliggör reproducering av diskurser kring genus och politiska skandaler. Slutsatsen av analysen är att reproduktionen av diskurser kring manligt respektive kvinnligt upprätthålls genom medias rapportering av skandalnyheter samt att flera karaktärsdrag för politiska skandaler återfinns i artiklarna kring händelserna. Utifrån tanken om att diskurser skapar, upprätthåller eller utmanar sociala strukturer dras slutsatsen att rapporteringen av de två skandalerna både är en del av, och skapar, genus samt bilden av politiker och vad som utgör politiska skandaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)