En systematisk litteraturstudie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : Med inriktning textuppgifter på mellanstadiet

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna studie inriktar sig mot matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter för elever på mellanstadiet. PISA (Programme for International Student Assessment) är ett internationellt program där 15 åriga elevers kunskaper testas i dels matematik och läsförståelse. Resultatet från 2015 visar att elevers kunskaper i matematik och läsförståelse har förbättrats. Syftet med studien var att undersöka om resultatet i matematik och läsförståelse kan ha ett samband och i så fall vilka bakomliggande orsaker det kan finnas. Vi vill även undersöka vilka samband som kan finnas mellan lärande i matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter. Den metod som använts är en systematisk litteraturstudie där resultatet grundas på tio utvalda artiklar som analyserats. I den granskade forskningen identifierades ett sociokulturellt perspektiv. Forskningen har lyft bakgrundsfaktorer som kan påverka elevers resultat i matematik och läsning. Resultatet pekar på att läsning har en betydande roll för lärandet i matematik.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)