Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. Arbetet är en genomgång och analys av de affärsmodeller och strategier som kan tänkas vara lämpliga för dessa företag med ekonomisk hållbarhet som mål. Fyra stycken företag baserade i Malmö har intervjuats och utgjort grunden för arbetet. Företagens strategier och affärsmodeller har jämförts med den teoretiska bakgrunden i vilken ​diversifiering ​ , ​differentiering ​ , ​lågkostnadsspecialisering ​ och social verksamhet ​ identifierats som vanligt förekommande strategier för stadsodlingsföretag. Det konstateras att differentiering är den strategi företagen främst tillämpar idag men att de har planer på att i framtiden även satsa på diversifiering. För att analysera företagens affärsmodeller har Business Model Canvas använts som mall och de olika komponenterna har identifierats för företagen. En gemensam sammanställning av komponenterna har gjorts och de diskuteras även var för sig. Studien har lett fram till ett antal rekommendationer och slutsatser gällande stadsodling. Som exempel nämns vikten av en effektiv produktion och möjligheter med att utöka samarbetet mellan odlarna. Företagen uppvisar inte idag ekonomisk hållbarhet men verkar vara på god väg dit. Med rätt affärsmodell och strategi så bedöms möjligheten att bedriva en lönsam grönsaksodling i staden vara god.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)