Ny marknadsmissbruksförordning - ny insiderreglering?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för ett växande näringsliv. För att upprätthålla en fungerande kapitalmarknad med jämlika spelregler för alla aktörer finns marknadsmissbruksreglerna. Ett särskilt marknadsmissbruk som anses hota kapitalmarknadens funktionalitet är insiderhandel. Under 2000-talet har det skett en snabb teknisk utveckling vilket medfört betydande förändringar av den finansiella miljön. För att upprätthålla ett aktuellt regelverk mot insiderhandel antog EU under våren 2014 två nya rättsakter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/ EU om straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk. Förordningen trädde i kraft den 3 juli 2016 medan den svenska implementeringen av direktivet väntas vara klar i februari 2017. Rättsakterna syftar till att effektivt stävja insiderhandel. Genom att förhindra att personer handlar på insiderinformation så upprätthålls allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden. Mer konkretiserat kan insiderregleringen sägas ha en signalfunktion som består i att till olika aktörer på marknaden skicka olika signaler. Potentiella insiders ska avskräckas från att handla på insiderinformation genom att insiderregleringen framstår som effektiv och vattentät. En allmänhet av investerare ska i sin tur känna förtroende för kapitalmarknaden och dess funktion genom att insiderregleringen fungerar och härigenom signalerar just effektivitet. Insiderregleringens syfte är därför främst att uppfylla sin signalfunktion. Om regleringen har ett högt signalvärde bör den beskrivas som effektiv. De nya rättsakterna har medfört flera förändringar av insiderregleringen. Tidigare gällande rätt innehöll en del luckor som nu har täppts igen. Införandet av det s.k. ”har”-rekvisitet innebär sannolikt att handel på självgenererad insiderinformation numera är förbjudet. Att återkalla eller ändra en handelsorder efter det att en handlare har fått tillgång till insiderinformation är numera illegitimt. Det är inte heller längre tillåtet tillåtet att följa eller en ren köp- eller säljrekommendation från någon som innehar insiderinformation. Ovanstående är bara några exempel på rättsliga förändringar som de nya rättsakterna har medfört i förhållande till tidigare gällande rätt. Då flertalet luckor har täppts igen och insiderregleringen nu framstår som betydligt mer vattentät och robust än tidigare så förutspås syftet med reglerna bättre kunna uppnås. Om regelverket kan fylla sin signalfunktion och därigenom skapa det viktiga förtroendet hos allmänheten för kapitalmarkna- den så får EU anses ha lyckats med sitt mål - nämligen att skapa en effektiv insiderreglering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)