Samspelet mellan strategi och användandet av nyckeltal vid e-handel

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Digitalisering är fenomenet som ständigt växer sig starkare, inte minst i affärsvärlden inom marknadsstrategin business-to-business. Allt fler B2B företag digitaliseras och transaktionshandeln förflyttar sig till nätet, vilket medför nya utmaningar. Digitaliseringen förenklar och minskar administrationen, ökar tillgängligheten samt effektiviserar försäljningsprocessen. B2B-kunder har dock mycket specifika behov och krav som leder till allt större och komplexare processflöden samt komplexare orderscenarier som t.ex. prislistorna och volymorderläggningen. Digitalisering medför nya perspektiv som leder till flera olika prestandan som inte enbart kan utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv utan behöver flera ytterligare perspektiv i utvärderingen så att organisationen innehar bättre insikt i det nuvarande tillståndet i förhållande till de strategiska målen. Finansiella nyckeltal ger alltför lite information med med hjälp utav icke-finansiella nyckeltal kan företaget förutse framtida värden, förbättringsarbeten och effektvinster. En kvalitativ fallstudie utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med tre B2B företag med syfte att undersöka hur B2B företag mäter prestationer av sina strategiska initiativ vid arbete med e-handeln. Därmed låg fokuset på att finna en koppling mellan användandet av nyckeltal i förhållande till de strategiska initiativ som företagen förhåller sig till. Företagens årsredovisningar och hemsidor var även ytterligare källor för datainsamling. Resultatet visade att de följande tre företagen alla använder nyckeltal vid det finansiella perspektivet för utvärdering av e-handeln och en del nyckeltal i kundperspektivet. Däremot återfanns ingen användning av nyckeltal vid lärande - och tillväxtperspektivet samt det interna perspektivet. En tydlig brist vid ledningssystemet, i att kommunicera ut bland annat mål till organisationen, var ytterligare något som återfanns ivarje företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)