Hur skiljer sig tillgängligheten till fristående grundskolor i Sverige?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Frida Gustafsson; Michella Szukis; [2017-07-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Enligt skollagen ska alla kommuner erbjuda likvärdig utbildning i Sverige. Med utgångspunkt i studier som antyder att förekomsten av fristående grundskolor på skolmarknaden leder till en högre utbildningskvalitet, för både kommunala och fristående grundskolor, blir det ur ett likvärdighetsperspektiv intressant att undersöka tillgängligheten till friskolor. Enligt nationalekonomisk etableringsteori är priset av betydelse för om företag etablerar sig på en marknad, följaktligen undersöks även skillnader i priset, dvs. ersättningsnivån per grundskoleelev. I studien används multipel regressionsanalys för att undersöka vad skillnaderna i tillgänglighet och ersättning per grundskolelev beror på för år 2015.Studien visar att friskolor etableras i områden med stora elevunderlag och inkomstojämlikheter, egenskaper som är karakteristiska för storstadskommuner. Studien visar även att ersättningen per grundskoleelev skiljer sig åt mellan stadskommuner jämfört med storstadskommuner. Skillnaden i ersättning verkar bero på möjligheten till stordriftsfördelar via ett stort elevunderlag och på skillnader som påverkar kommunernas intäkter så som medianinkomst och skattesats inom kommunen. Ersättningen ökar även av hög inkomstojämlikhet inom kommunen. Slutligen poängterar studien att det finns skillnader mellan stad och landsbygd i hur tillgängligheten till friskolor ser ut och att detta kan leda till att likvärdighetsprincipen inte uppfylls för alla Sveriges kommuner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)