Jo mer vi er sammen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Anne Line B Woldmo; [2008]

Nyckelord: förskole; barnehage; rammeplan; Lpfö-98; lek; kind;

Sammanfattning: Sammanfattning:Tittel på min oppgave er "Jo mere vi er sammen"- en komparativ studie av læreplaner for førskole/barnehagevirksomhetene i Norge og Sverige med elementer fra leken. Jeg ønsket å undersøke disse virksomhetene fordi etter å hamedvirket i begge to, erfarte jeg at det er mye vi kan lære av hverandre. For å kunne gå videre med det, var envitenskapelig undersøkelse av styredokumentenes innhold nødvendig.Nødvendig fordi det er de personalet bygger sin virksomhet på. Syftet med min etterforskning var dermed å jevnførelæreplanene i Norge og Sverige samtidlig som jeg tar inn leken. Jeg valgte leken fordi jeg etter studier og praksis, harerfart at det er ved lek barna sysselsettes og det er den som er den største kunnskaps kilde. For å kunne begynne med minstudie stilte jeg meg noen spørsmål som ble min problemstilling; 1)Hva er innholdet i den svenske læreplanen ut? )Hvaer innholdet i den norske rammeplanen ut? 3)Hva har dagens virksomheter bygget sin grunn på? 4)Hvorfor er leken såviktig? Min komparative studie utførte jeg gjennom tekst analyse der jeg var oppmerksom på en sosiokulturelle teoretiskeperspektivet og Friedrich Fröbel sine pedagogiske teorier. I tillegg gjennomførte jeg en " kvalitativ innholdsanalyse",som er en tekst analyse der ingenting regnes eller måles. Jeg gjorde en komparativ studie av de to for blant annet at manlettere kunne se hvordan man gjør det i andre land. Det er forskjeller, noe jeg har synliggjort noe man kan dra nytte av iegen virksomhet. Dette håper jeg at får en betydning for lærer yrket. Resultatet av min undersøkelse ble ikkeoverraskende at det finnes mange likheter i rammeplan og læreplan, men at de forskjellene som var er veldigutslagsgivende. Den største forskjellen ligger i hvordan den pedagogiske virksomheten er styrt. I Norge har mantydeligere rammer for hvordan man skal jobbe, men det I Sverige er angitt mål og streve mot, men ikke hvordan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)