Aalborgdeklarationen, Botkyrkamodellen och eco-BUDGET : Tre olika verktyg för att organisera hållbarhetsarbetet i kommunerna

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tema

Sammanfattning:

Idag är hållbar utveckling både en lokal och global utmaning. Kommunernas kärnuppdrag är att tillgodose medborgarnas behov. I detta ligger även att ge medborgarna förutsättningar för att kunna agera på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kommuner kan ha olika roller i det hållbara lokalsamhället såsom företrädare, köpare och marknadsaktör. En kommun har möjlighet att påverka samhällsutveckling. För att kunna organisera hållbarhetsarbetet inom kommuner finns det ledningsverktyg som kan hjälpa till i arbetet för ett hållbart samhälle.

I denna uppsats undersöks det praktiska användandet av tre verktyg för styrning av arbetet med hållbar utveckling, nämligen Eco-BUDGET, Aalborgdeklarationen och Botkyrkamodellen. Studien undersöker om man utifrån de studerade kommuners erfarenhet, kan identifiera vad som är speciellt viktigt att tänka på om en kommun vill börja använda ett verktyg för hållbarhetsledning. Frågor som diskuteras är; - vad har bidragit till att kommunerna har valt att utveckla miljöarbetet till hållbarhetsarbete? Har kommunernas verksamhetsstyrning påverkat valet av verktyg för hållbarhetsledning? Och vad har de olika hållbarhetsverktygen bidragit till i de studerade kommunerna?

För att kunna svara på studiens syfte så genomfördes en förstudie och intervjuer med ansvariga för hållbarhetsarbetet i tre kommuner som använder sig av de specificerade ledningsverktygen. Resultatet av den insamlade empirin sammanställdes, analyserades och kopplades samman med tidigare studier.

Slutsatserna visar att de olika hållbarhetsverktygen har bidragit med att kunna arbeta systematisk med hållbarhetsfrågorna. Verktygen har också bidragit till en ökad medvetenhet i verksamheten om vad hållbarhetsfrågorna är och hur man ska arbeta med dessa frågor. Kommunerna som ingick i den här undersökningen har varit delaktiga i olika typer av projekt som har vidgat deras syn till att vilja utveckla miljöarbetet till ett hållbarhetsarbete. Kommunerna valde att utveckla hållbarhetsarbetet utifrån redan existerande strukturer och ledningssystem i organisationen. Det var en utmaning för kommunerna att hantera alla de frågor som uppstår i hållbarhetsarbetet då hållbarhetsfrågorna är komplexa. Ledningssystemen har bidragit till allt ifrån mindre till större åtaganden, samt samarbeten med andra kommuner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)