“För den här är stor och vindruvorna är liten. Och det är därför de sjunker och den här flyter. Tror jag.“ : -En studie av vuxnas inflytande i förskolebarns utveckling och lärande inom naturvetenskap.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie är en tematiskanalys av barnens undersökande förmågor i naturvetenskapliga aktiviteter. Denna studie har observerat och analyserat barnens undersökande vid en viss utvald naturvetenskaplig aktivitet. Aktiviteterna utfördes med några av de äldre barnen på en förskola, där de fick utforska experimentet “flyta sjunka“ med olika sorters frukter. I den första aktiviteten fick barnen själva utforska materialet och i den andra aktiviteten erbjöds samma material, där en vuxen deltog och stöttade med produktiva frågor, där barnen utmanades i sina tankar kring naturvetenskap och fenomenet flyta sjunka. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod vilket innebär att videoinspelningar samt ljudinspelning är den data som är insamlad och därefter analyserar studien innehållet. Det som observeras är vuxnas betydelse i barnens utforskande och undersökande. I resultatet beskrivs flera delar, men två av delarna som lyfts fram är barnens sätt att lära sig av varandra samt den vuxnes frågor som gör att barnen får fundera och utforska utifrån det. Observationerna i denna studie gav resultatet att pedagogens engagemang skapade mer utrymme för naturvetenskapligt tänk och undersökning. I diskussionen lyfts centrala begrepp som tydliggjordes i studien och studiens utveckling samt att det har gjorts tydligt hur den ena av aktiviteterna är grundad i Piagets individ konstruktivistiskt perspektiv och den andra i Vygoskijs sociokulturella perspektiv.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)