Listen Up! : En studie om engagemang hos lyssnare av aktivistiska podcaster

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Podcaster är en alltmer populär verksamhet och har visat sig spela en betydande roll i sociopolitiska diskussioner. Studien syftar därför till att få en förståelse för vad som engagerar lyssnare av aktivistiska podcaster samt hur engagemanget i relation till sådana podcaster kan uttryckas. Genom att intervjua 16 lyssnare av aktivistiska podcaster i fokusgrupper kunde studien identifiera följande viktiga egenskaper för en podcasts innehåll: 1) Kopplad till lyssnarnas intressen & värderingar, 2) Pålitlig & genuin, 3) Lärorik, 4) Underhållande och 5) Aktuell. Studien identifierade också ett antal bakomliggande faktorer för dessa, exempelvis förstås att programledarnas personligheter och samspel spelar en viktig roll. Dessutom finner studien att en podcasts multimediala närvaro spelar en central roll för att engagera lyssnare. Slutligen förstås att lyssnares engagemang uttrycks i form av känslomässiga band och beteenden i relation till podcasten och dess programledare, något som kan leda till flertalet fördelaktiga företagsekonomiska effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)