Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: En kandidatuppsats i landskapsarkitektur som undersöker hur färg påverkar människans känsla av ett rum, med avseende på hur vi trivs och hur vårt psykiska välmående förändras av rummet. Forskning på färg är komplext, tätt sammanvävt med form och ljus. Denna studie använder sig av färgsystemet Natural Colour System, NCS. Ett färgsystem som utgår från hur människan kan uppleva färg. Vi människor mår bättre psykiskt i rumsligheter vi upplever estetiskt tilltalande. Vi mår däremot sämre i rum vi inte gillar. Det finns flera faktorer som påverkar hur vi människor upplever färg som gör att upplevelsen i stor grad blir subjektiv. Vi har samma fysiska egenskaper i människokroppen att kunna uppleva färger lika. Men flera faktorer så som bakgrund, kultur, omgivning, ålder, kön et cetera påverkar och influerar oss att uppleva färg olika. Färger kan uppfattas olika beroende på deras omgivning. Två intilliggande färger förstärker varandras skillnader. Färg upplevs olika beroende på platsen av rummet. Vi kan med lätthet skapa alfabet baserade på former, men gör vi samma försök med färger skulle det bli obrukbart. Trots en stor kapacitet att urskilja nyanser av färg är det subjektivt vart på en färggradient vi placerar den. Enkätundersökningen kommer fram till att ja, upplevelse av färg och hur trivsamt det känns är subjektivt. Samtidigt finns det en röd tråd och mall som vi människor följer och uppfattar vissa färger likartat. Olika färger associerades till olika miljöer, platser och känslor. Färger blir tillskrivna känslor så som glädjens eller kreativitetens färg. För att skapa ett trivsamt rum med färg bör användaren vara beredd på att det alltid finns någon som tycker annorlunda trots en stor majoritet av positiva kommentarer. Färgupplevelsen är knuten till den specifika platsen, rumsligheten och funktionen på rummet. Det finns ingen guide i hur färg bör användas, istället bör platsens sammanhang avgöra vilken färg som bäst lämpar sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)