Lyckligaste tiden i livet? : En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar prognosen vid postpartum depression utifrån mödrarnas och vårdens perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt  Bakgrund: Varje år drabbas ca 8–15 % av alla nyblivna mammor i Sverige och ca 17 % av alla ny blivna mammor globalt av förlossningsdepression även kallad postpartumdepression (PPD). Vanligtvis uppkommer PPD under den första månaden efter förlossningen och de vanligaste symtomen är nedstämdhet, brist på intresse, ångest, oro och sömnsvårigheter.   Syftet: Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar prognosen vid postpartumdepression, utifrån mödrarnas och vårdpersonalens perspektiv.   Metod: En integrativ litteraturstudie där kvantitativa såväl som kvalitativa   vetenskapliga artiklar ingick. 21 artiklar granskades med Willmans et al. (2011) modifierade granskningsmallar, 3 artiklar exkluderades och 18 artiklar globalt sett inkluderades. Artiklarna är relevanta för vårt syfte och är vetenskapligt granskade (peer review).   Resultat: Resultatet av studien visar på att screening av PPD har bristande tillförlitlighet, brister både i det professionella stödet och det sociala stödet från anhöriga till den nyblivna mamman samt att vårdpersonal kan uppleva en osäkerhet i sin kunskap om PPD och i mötet med mammor. Tidigare psykisk ohälsa och upplevda erfarenheter hos mamman visade sig vara faktorer som påverkade risken att drabbas av PPD. Skuld, skam och rädsla var faktorer som påverkade mammorna i mötet med vården. Sociala medier hade betydelse för synen på moderskapet. Det framkom av resultatet vikten av att skapa en god vårdrelation.   Slutsats: Vården bör satsa på kompetensutveckling när det gäller psykisk ohälsa generellt och specifikt PPD. Det behövs mer kunskap och utbildning för hälso-och sjukvårdspersonal som möter kvinnor i den postnatala fasen för att tidigt upptäcka tecken på PPD.  Nyckelord: Postpartum depression, faktorer, prognos, omvårdnad, screening, förekomst, möten, mammor, upplevelse.   Tack: Vi vill tacka våra familjer som tålmodigt stått ut med oss denna termin och fått familjelivet att fungera. Vi vill även tacka alla handledare som hjälpt oss under tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)