Vad påverkar en kommuns totala kostnad? : En multipel regressionsanalys av faktorer som korrelerar med kommuners kostnader

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematik (Inst.)

Författare: Markus Berg; Malte Kroon; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur olika faktorer påverkar den totala verksamhets kostnadenper capita i Sveriges kommuner. Detta görs genom en multipel linjär regressionsanalys. Datan som används är från 2013 och de oberoende variablerna är valda så att modellen dels får god prediktiv förmåga och dels kan tolkas strukturellt. Den slutgiltiga modellen har god prediktiv förmåga (R2 = 0:692) och några av de faktorer som korrelerar med kostnaderna är politiskt styre, kommunal skattesats, kommunala tillgångar, medelålder och folktäthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)