Utvecklingen utav social manipulering : En kartläggande granskning av säkerhetsåtgärder 2008 kontra 2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som medel för att övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller serviceavbrott. En social manipuleringsattack föranleds utav bakomliggande processer och innefattar en datorrelaterad enhet för antingen den sociala interaktionen, för övertalningen till samtycke eller för manipulatörens förfrågan. Syftet med arbetet var att kartlägga säkerhetsåtgärder mot sociala manipuleringsattacker och på så vis ge uttryck för en utveckling av området över tid. Resultatet förväntades med andra ord att ge uttryck för en mognad inom området och bidra med ökade insikter i hur attacker på ett tidstroget vis kan tacklas inom administrativ- och teknisk säkerhet. En kartläggande granskning genomfördes utifrån ett urval utifrån de tre databaserna; IEEE Xplore Digital Library, Springer Link och DBLP Computer Science Bibliography. Studier primär- och sekundärkategoriserades utifrån en kodningsprocess i syfte att understödja en narrativ analys. Fyra primärkategorier utav säkerhetsåtgärder uppstod; modellering, sårbarhetsbedömning, datasystem och (in)direkt utbildning. Sökstrategi och bedömningsprocess gav en inkluderad datamängd av totalt 28 studier. Säkerhetsåtgärder mot social manipulering från 2008 representerades av fem studier; en föreslog modellering, tre föreslog datasystem och en föreslog (in)direkt utbildning. Säkerhetsåtgärder från 2018 representerades av 23 studier; fyra föreslog modellering, två föreslog sårbarhetsbedömning; nio föreslog datasystem och åtta föreslog (in)direkt utbildning. Kodningsprocessen gav även upphov till sekundära kategorier – samtliga kategorier återgavs en dynamisk återspegling utav säkerhetsåtgärder mot social manipulering 2008 kontra 2018. Fyra av fem studier från 2008 definierade social manipulering med avsaknad av teoretiska förklaringar till bakomliggande processer för en attack – respektive 13 av 23 studier från 2018. Analysen mynnade ut i insikter om att framtida forskning behöver eftersträva ett holistiskt synsätt för de bakomliggande processer som föranleder en social manipuleringsattack – på så vis kan en ökad säkerhetsmedvetenhet och motståndskraft mot social manipulering uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)