Potentialen för inkludering av urbana ekosystemtjänster i planeringen : en fallstudie av Brunnshög, Lund

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här examensarbetet ämnar studera förutsättningarna att inkludera olika urbana ekosystemtjänster i planeringen för den framtida stadsdelen Brunnshög, Lund. I en värld med urbanisering som drivande kraft för stadens expansion söker stadsplaneringen idag hållbara metoder för hur städerna ska utvecklas. Två idag välanvända ledord är tät stadsbyggnad och förtätning. Dessa tillväxtprinciper sätter dock stadens grönstruktur under högt tryck. I den urbana grönstrukturen produceras vissa av de ekosystemtjänster som tillgodoser människans efterfrågan av både resurser och tjänster från världens ekosystem. Ett viktigt steg i att kunna skapa ramverk och riktlinjer för ekosystemtjänsternas tillämpning i planeringen är att förstå hur praktikerna ser på, och uppfattar, ekosystemtjänster. Trots det är det ovanligt att aktörers upplevda värden inkluderas i värderingen av ekosystemtjänster. Då fysisk planering är beroende av att finna en accepterad kompromiss för hur den ska lösas är det viktigt att förstå hur aktörer förhåller sig till olika frågor och hur dessa intressen kan samordnas för att nå en gemensam samsyn i frågan om ekosystemtjänster. Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer med aktörer som påverkar eller har påverkat den fysiska planeringen av Brunnshög på olika sätt. Studien tar upp hur olika aktörer förhåller sig till olika ekosystemtjänster för att sedan analysera graden av samsyn mellan aktörerna. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att integrera ekosystemtjänsterna i planeringen. I studien visar sig framförallt de kulturella och enstaka reglerande ekosystemtjänsterna värderas som viktigast för Brunnshög. De försörjande ekosystemtjänsterna värderas generellt lågt medan stödjande och reglerande ekosystemtjänster värderas i mitten. Studien lägger fram fyra villkor som i studien visar sig avgörande för graden av samsyn. Om en ekosystemtjänst kan tillgodose dessa fyra villkor råder det en hög samsyn och stor potential att integreras i planeringen. Ekosystemtjänster som däremot upplevs stå i konflikt med ett eller flera villkor råder det generellt lägre samsyn kring. I de fall ekosystemtjänsten inte upplevs uppnå något av dessa villkor råder också en hög grad av samsyn men förväntas ha en låg potential att inkluderas i planeringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)