Lat, glupsk och oattraktiv? Sjuksköterskestudenters fördomar om personer med fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Fetma är ett världsomfattande problem som innebär många hälsorisker. Forskning ompersoner med fetma visar att stigmatiseringen i sig kan leda till fler hälsorisker. Att få ettnedvärderande bemötande kan få stora konsekvenser som leder till att personer med fetmainte vågar söka vård. Sjuksköterskor har i uppgift att bemöta varje person som söker vård påett respektfull och fördomsfritt sätt. Dessvärre visar forskning att fördomar mot personer medfetma är vanliga bland sjuksköterskor. Finns fördomarna redan hos sjuksköterskestudenternaoch hur tar de sig i så fall uttryck? I den här uppsatsen som är en litteraturstudie i vilken visökte efter artiklar i databaser för att ta reda på om och vad sjuksköterskestudenter hade förattityder gentemot personer med fetma. Sökningen genererade artiklar som påvisade attsjuksköterskestudenter överlag hade negativa attityder gentemot personer med fetma, menattityderna förbättrades efter en intervention. I jämförelsestudier mellan färdigasjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hade studenterna bättre attityd än färdigasjuksköterskor som jobbat. Slutsatsen är att negativa attityder förekommer i stor utsträckninginom hälso- och sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)