Motivation som leder till höga betyg i matematik : En studie om vad skolan kan göra för att öka motivationen hos elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: En kvantitativ undersökning med 248 enkätsvar har genomförts. Syfte var att jämföra och analysera motivationen hos elever med olika betyg i matematik och elever som läser eller inte läser matematikinriktning samt beskriva hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation i matematik. Ett särskilt fokus riktades på SUM-elever. Motivationsteorierna Achievement goal theory, Self-determination theory och Attribution theory studerades för att se vilka karakteristiska drag som leder till ökad motivation. Resultatet pekade på samband mellan elevers betyg och motivation i matematik. Elever med högre betyg hade högre motivation än elever med lägre betyg. Det framkom vad elever tycker är viktigt för att de ska lära sig matematik, vilket till stor del sammanfaller med vad motivationsteorierna beskriver att skolan ska arbeta med för att öka motivationen. Sammanfattningsvis pekade resultatet på att skolan bör ange tydliga mål, ge valmöjligheter samt utmanande men anpassade uppgifter för att hjälpa elever till ökad motivation. Dessutom bör skolan hjälpa elever att notera sina framsteg, att inse att misstag bidrar till lärande samt att ansträngning leder till känsla av kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)