LEVERANTÖRSUTVECKLING I PRAKTIKEN - En studie av relationerna mellan svenska fordonstillverkare och deras leverantörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Hampus Samuelsson; Elisabeth Jansson; [2018-06-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Företag i allmänhet lägger idag en allt större andel av sin omsättning på inköp. I takt med detta ökar vikten av leverantörerna för företagens möjligheter att erhålla hållbara konkurrensfördelar. För att försäkra sig om att en leverantör presterar i nivå med den standard som det köpande företaget kräver kan leverantörsutveckling tillämpas. Trots att forskningen inom området är omfattande har på senare tid få studier valt att diskutera hur företag arbetar med leverantörsutveckling i praktiken. Snarare tar många forskare för givet att köpande företag idag arbetar med leverantörsutveckling på samma sätt som de traditionellt gjort. Mot bakgrund av detta görs i denna studie ett försök till att undersöka hur en specifik grupp av företag väljer att utveckla sina leverantörer, närmare bestämt svenska fordonstillverkare. Resultaten visar att svenska fordonstillverkare i en del avseenden övergett de traditionella västerländska arbetssätten, kännetecknande av bland annat hög press och tuffa krav, medan de i andra avseenden fortfarande lever kvar i dessa tankebanor. Resultaten visar även att de strategier för leverantörsutveckling som svenska fordonstillverkare tillämpar varierar med olika typer av produkter och olika inbördes maktförhållanden mellan fordonstillverkaren och leverantören.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)