Livskvalitet hos personer med epilepsi : -En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Epilepsi är en vanlig sjukdom som medför konsekvenser och påverkar det vardagliga livet för många personer. Arbetet med att främja livskvalitet är en grundläggande komponent i omvårdnaden av personer med epilepsi och kunskap om vad som påverkar livskvaliteten är nödvändig för sjuksköterskan. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten hos personer med epilepsi. Metod: Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Data samlades in genom systematiska sökningar i de vetenskapliga databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Urvalsprocessen innefattade en kvalitetsgranskning och resulterade i elva artiklar, varav åtta med kvantitativ metod, en med kvalitativ metod och två med mixad metod. Resultat: Vid databearbetningen framkom två huvudteman som har betydelse för livskvaliteten hor personer med epilepsi: Personens funktionalitet och sjukdomsbild samt Personens sociala tillvaro. Underteman som identifierades var Känslomässiga reaktioner och psykologiska aspekter; Anfallsfrekvens, kroppsliga symtom och behandling; Sysselsättning, fritid och samhällets attityder samt Familj, beroende av andra och stöd. Slutsats: Livskvaliteten hos personer med epilepsi är komplex och påverkas av flera olika aspekter. Livskvaliteten påverkas av känslomässiga reaktioner, sjukdomsbild, samhällets attityd, beroende av andra och tillgång till stöd.  Sjuksköterskan bör ha förståelse för på vilket sätt epilepsi påverkar livskvaliteten för att kunna erbjuda individanpassat stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)