Vad motiverar en utvecklare : Och hur får man utvecklaren till att stanna inom företaget

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Hur ska företag kunna behålla utvecklaren inom arbetsplatsen när utvecklaren har fler valmöjligheter än någonsin. På vilka sätt kan företaget arbeta för att lyckas behålla utvecklaren och undvika kostnader som associeras med nyanställning. Vad är det egentligen som motiverar en utvecklare och hur får man individen till att stanna på arbetsplatsen.Denna studie börjar med att diskutera varför den höga personalomsättningen kan vara ett problem för företaget samt utvecklaren. Målet och forskningsfrågorna som studien ämnar undersöka presenteras i metoden. Resultaten har tagits fram genom en kvalitativ undersökning. Resultatet analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket bestående utav motivationsteori. Författaren går även igenom det agila arbetssättet som är ytterst utbrett inom sektorn. Resultaten från den tidigare forskningen som finns angående motivation hos utvecklare avhandlas.Studien visar att ekonomiska incitament verkar motiverande, vilket inte kan anses stämma överens med delar av teorin. Arbetsuppgifterna, produkt och lön har stor betydelse för denna studie och utvecklarens motivation. Det har visat sig att personlig utveckling är väldigt viktigt för utvecklaren, vilket kan ske genom arbetsuppgifternas utformning. Författaren diskuterar hur tillhörighet till en produkt kan få en utvecklare att stanna kvar på arbetsplatsen. Författaren delar även sina tankar om hur företaget kan motverka att den anställda lämnar arbetsplatsen samt hur kultur och arbetssätt kan användas för att öka effektiviteten och således produktiviteten samt motivationen hos en utvecklare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)