Patientens upplevelse av det första vårdmötet på akutmottagning : En integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Patienter kommer till akutmottagning för att få hjälp med sina upplevda symtom och tecken på sjukdom. Samtidigt anser sjukhusens akutmottagningar att de inte har de resurser som krävs för att möta den höga efterfrågan på akutsjukvård. Syftet med studien var därför att undersöka den evidens som fanns tillgänglig angående hur patienterna upplever det första vårdmötet på akutmottagning. En integrativ litteraturstudie valdes som metod där 17 artiklar ingick. Efter innehållsanalys framträdde tre teman; “En exkluderande känsla i en främmande miljö”, “Respektfullt bemötande” och “Förlorad kontroll”. Resultatet visar att patienternas upplevelser skiljer sig åt. I det första vårdmötet kunde patienterna uppleva att de var involverade i sin egen vård och att de möttes av en kompetent sjuksköterska som lyssnade, samtidigt kunde det första vårdmötet också leda till känslor som förlorad kontroll och diskriminering. Tillgängligheten på information som tilldelades patienterna angående väntetider och vårdprocessen var viktiga faktorer för upplevelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)