Unga vanor sätter spår - En kvalitativ undersökning om varför tonåringar dricker alkohol

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Problemformulering/bakgrund – I detta arbete har jag undersökt varför tonåringar 15-17 år dricker alkohol. Tidigare studier visar att grupptryck och föräldrar har stor betydelse för tonåringar som dricker alkohol och att ju tidigare ungdomar börjar dricka alkohol desto större risk är att de tar skador eller hamnar i alkoholmissbruk. Syfte – Syftet är att bättre kunna bedöma och förstå varför tonåringar 15-17 år dricker alkohol. Fokus i det här arbetet ligger på tonåringar och deras syn på alkohol, påverkan från kompisar och föräldrar och grupptryck. Att försöka identifiera orsakerna som ligger i bakgrunden till tonåringarnas alkoholkonsumtion kan vara ett framsteg till att minska den ogynnsamma utvecklingen i tonåringarnas alkoholkonsumtion. Arbetet tar inte upp eventuella preventionsåtgärder för tonåringarnas alkoholkonsumtion. Metod och material – Jag har använt mig av kvalitativ metod där jag genomfört 8 intervjuer med tonåringar 15-17 år. Jag har använt mig av relevant litteratur inom ämnet, tidigare forskning inom området och mitt empiriska material. Upplägg - Arbetet börjar med en kort inledning där syfte samt frågeställnig förklaras vilket sedan följs av tidigare forskning inom både tonårstiden och alkohol. Därefter ett kort avsnitt om metod som följs av den relevanta för ämnet teorin. Avslutningsvis analyseras resultaten i ett avslutande kapitel. Resultat och slutsats: Övergripande resultat är att tonåringarna dricker alkohol för att socialisera med andra, för att de är nyfikna, för att de vill roa sig och släppa på hämningar. Det tyder även på att tonåringarna påverkas av gruppen men inte själva är medvetna om det. Det finns andra antydningar som övervägande pekar åt att tonåringarna lägger stor vikt i att inte hamna i utanförskap. Majoriteten föräldrar som erbjudit sina tonåringar alkohol och som inte ingriper i att stoppa att deras tonåring dricker kan ha en negativ påverkan på att tonåringen då det gäller alkohol. Nyckelord: Tonåringar, Föräldrar, kompisar, grupptryck, alkohol, alkoholkonsumtion

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)