Matematik genom estetiska uttrycksformer

Detta är en C-uppsats från

Författare: Narges Ghasemi; [2011]

Nyckelord: barn; matematik; lärande och utveckling; estetiska;

Sammanfattning: Den här studien handlar om matematik genom estetiska uttrycksformer i förskolansverksamhet. Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger använder estetiskauttrycksformer som redskap för att lära barn grundläggande matematiska begrepp i förskolan.Samt hur pedagoger arbetar med musik, drama, dockteater, dans, rytmik och rörelse för attstimulera och stödja barns matematikförståelse och utveckling.Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger somplanerar olika aktiviteter utifrån olika estetiska uttrycksformer i förskolan.Resultatet visar att pedagoger skapar en lärandemiljö med hjälp av estetiska uttrycksformerför att fånga barns matematikintresse och inlärning. Kombination mellan estetiskauttrycksformer och matematik skapar en roligt och kul lärandemiljö för att barn skall kunnauppleva och erfara med hela kroppen för att lära och utveckla. Pedagogerna vidare utmanarbarnen till matematik utveckling inom dialog, språk och kommunikativt samspel som ärviktiga delar till lärande. Barn i tidigare åldrar kan möta och upptäcka matematiken i sinomgivning och sin värld men det krävs att pedagogerna har kompetens, kunskap,medvetenhet, engagemang, motivation och intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)