Läsförståelse-att läsa med ögonen och öronen : Lärares beskrivning av elevers läsförståelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Jag har som syfte med den här studien att belysa hur undervisande svensklärare i årskurs 4-6 beskriver hur de kartlägger och undervisar eleverna i läsförståelse. Studien är en kvalitativ studie där jag har använt semistrukturerade intervjuer. Fem lärare från fyra olika skolor har deltagit. Analysen av mitt empiriska material grundas på ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet av den genomförda studien visar att samtliga lärare har en bred definition av begreppet läsförståelse. Avkodning och ordförståelse är viktiga komponenter. Att kunna dra slutsatser, sammanfatta, interagera med texten genom att använda förförståelse och koppla texten till egna erfarenheter är även de viktiga komponenterna i begreppet läsförståelse Resultatet visar även att lärarnas undervisning är explicit där de modellerar olika lässtrategier. Alla lärare använder delar av forskningsbaserade undervisningsmodeller men inte modellerna i sin helhet. Lärarna talar om att undervisningen måste motivera och engagera eleverna. Resultatet visar även att lärarna använder inlästa texter som en viktig del i undervisningen, eleverna kan lyssna  för att utveckla  läsförståelse. Lärarna menar också att eleverna utvecklar sin läsförståelse gemensamt med andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)