Behärskar man flera språk är det inga problem – Tre modersmålslärares inställning till det egna skolämnets för- och nackdelar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med detta examensarbete är att undersöka vilken betydelse modersmålsundervisning har i skolan samt omdet finns eventuella nackdelar med att vara tvåspråkig. Jag vill genom studien få en bild av hur språklärare samtforskning ser på modersmål och två-/flerspråkiga barn. Den empiriska undersökningen baseras på tre kvalitativaintervjuer där jag har intervjuat tre olika språklärare som jobbar från låg- upp till högstadiet.Jag har kommit fram till att modersmålsundervisning är viktigt på grund av att det stärker barnens identitet ochsjälvständighet samt att man får insyn i andra kulturer. Dock finns det nackdelar med att vara flerspråkig och detär att man känner sig förvirrad och vet inte vilken kultur man tillhör. Det finns risk att det ena språket får störrebetydelse än det andra.Det är av stor betydelse för läraryrket att ha kunskap om flerspråkighetens för- och nackdelar för att man skallsom pedagog bemöta flerspråkiga elever på ett professionellt sätt och därmed kunna tillfredställa deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)