Corporate Social Responsibility : En kvalitativ studie om hur CSR påverkar konsumenters köpbeslut och synen på varumärket

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Corporate Social Responsibility- En kvalitativ studie om hur CSR påverkar konsumenters köpbeslut och synen på varumärket. Datum: 2022-01-13 Författare: Nathalie Werley Nivå: Kandidatuppsats i marknadsföring 15 hp, Linnéuniversitetet. Handledare: Afshin Afsharipour Examinator: Christine Tidåsen Frågeställning: Hur påverkar företags CSR-arbete konsumentens syn på själva varumärket och är detta något som påverkar konsumentens köpbeslut? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumenter uppfattar H&M:s hållbarhetsarbete och ifall företagets CSR-arbete är något som påverkar deras syn på varumärket. Studien syftar också till att undersöka hur CSR påverkar konsumenters köpbeslut.  Metod: I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer, detta för att kunna samla in primärdata. Undersökningen utgjordes av 6 respondenter varav alla hade handlat hos H&M vid något tidigare tillfälle. Den yngsta respondenten var 25 år och den äldsta 57 år. Både kvinnor och män inkluderades i intervjuundersökningen.  Slutsatser: Konsumenter uppfattar H&M:s CSR kommunikation som bristfällig trots att företaget belyser sitt CSR-arbete på sin hemsida. Flera av konsumenterna känner inte förtroende inför H&M:s hållbarhetsarbete som de kommunicerar ut, vilket grundar sig på tidigare skandaler om företaget. Konsumenters syn av ett varumärke kan påverkas av hur företaget kommunicerar ut sitt CSR-arbete, dessutom kan CSR ha en positiv påverkan på konsumenters köpbeslut. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)