Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna etnografi analyserar salsa i Malmö med hjälp av ett induktivt tillvägagångssätt som styrs av berättelserna av Malmöbaserade salsadansare och det empiriska material som samlats ihop från intervjuer och deltagande observationer. I denna studie diskuteras frågor om kultur, etnicitet, genus, frihet och tillhörande där intervjupersonernas berättelser jämförs med de teoretiska ramverk som tidigare gjorts av sociologiforskare. I denna studie problematiseras exotifieringen av “latinness”, sociala “othering” processer och fantasier om den autentiska och genuina dansaren vid sidan av problematiseringar av stereotypa porträtteringar av femininitet och maskulinitet och essentialistiska idéer om binära könsindelningar som appliceras på salsadansande kroppar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)