Utbränd, men utvecklad : En studie om vägen tillbaka från utmattningssyndrom med fokus på vuxnas lärande och utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Denna studie syftar till att genom ett pedagogiskt perspektiv undersöka människors berättelser om tillfrisknande från utmattningssyndrom med fokus på förändringsprocesser, lärande och utveckling. För att kunna uppnå studiens syfte har två frågeställningar använts. Den ena är, på vilket sätt uppfattar informanterna att det har skett en förändring från dagen de fick sjukdomsdiagnosen fram tills idag? Den andra frågeställningen är, på vilket sätt har vägen ur ett utmattningssyndrom utvecklat informanterna? För att läsaren skulle få en tydligare bild av vad begreppet utmattningsdiagnos innebar redogjordes det kort för begreppet. En bakgrundsdel presenterades även för att läsaren skulle få en tydligare bild av varför personer drabbas av utmattningssyndrom. Efter bakgrundsdelen redogjordes det för den tidigare forskning som studerats när det gäller faktorer som kan främja och hindra ett eventuellt tillfrisknande från utmattningssyndrom.

 

För att uppnå studiens syfte och undersöka människors berättelser om tillfrisknandet från utmattningssyndrom användes intervjumetoden semistrukturerad intervju som metodansats. Efter att intervjuerna genomförts bearbetades materialet genom att det sorterades, reducerades och till sist analyserades. Resultatet visade, om personerna skulle kunna ta sig ur utmattningssyndromet var det viktigt att dem reflekterade över situationen och genomförde konkreta förändringar i arbetsliv samt vardag. Det kunde exempelvis handla om att sätta gränser, ta kontroll över situationen och hitta en balans mellan privatliv samt arbetsliv. När personer som drabbats av utmattningssyndrom genomför denna förändringsprocess är risken mindre att de återigen hamnar i ett utmattningssyndrom. Anledningen till detta är för att de har lärt sig mer om sig själva och att de har utvecklats som personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)