När livet vänder – Närståendes erfarenheter av stöd i onkologisk omvårdnad.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en vanlig sjukdom som påverkar närstående i hög grad. Sjuksköterskan har en viktig roll i att möjliggöra de närståendes delaktighet i omvårdnaden och lindra lidande. De närstående förväntas stötta patienten, vilket blir svårt om de själva inte får stöd. Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av stöd från sjuksköterskan i onkologisk omvårdnad. Metod: En litteraturöversikt med avsikt att få en överblick över forskningsområdet. Tolv artiklar granskades och analyserades. I analysen identifierades meningsbärande enheter vilka resulterade i tre teman och åtta subteman. Resultat: Tre teman framkom; Närståendes syn på förutsättningar för stöd, Närståendes behov av stöd samt Närståendes syn på konsekvenser av stöd. Förutsättningar för stöd är att personalen är tillgänglig och har en holistisk bild av patienten. Vidare att de anpassar informationen efter de närståendes behov och att hälso- och sjukvårdspersonalen tar sig tid till de närstående. Inom onkologisk omvårdnad har de närstående behov av att få samtala med hälso- och sjukvårdspersonalen, få information om bland annat patientens sjukdom och behandling samt praktiskt stöd. Positiva konsekvenser av stöd syftar till att de närstående fick hjälp att hitta en mening i situationen och utveckla ett hopp inför framtiden, de närstående önskade även mer stöd för att i sin tur kunna stötta patienten. En negativ konsekvens framkom där en sjuksköterska kom för nära de närstående vilket ledde till att sjuksköterskans samtal ersatte det viktiga samtalet den närstående kunde ha med patienten. Avsaknad av information kunde bland annat bidra till att de närstående kände sig exkluderade. Slutsats: Sjuksköterskan bör se till varje individs unika behov och anpassa informationen. De närstående ska erbjudas möjlighet till samtal i enrum. När de blir delaktiga, kan de stötta patienten, vars välmående har en positiv inverkan på de närstående. Uppsatsen tydliggör behov av mer forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)