Emotionellt instabilt personlighetssyndrom – psykologers uppfattning av diagnosens inverkan på identitet och behandling

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lina Markeby; Philippa Karlsson; [2021-09-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka psykologers uppfattning av hur diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom inverkar på patientens identitet samt vilken funktion diagnosen har vid behandling. I studien deltog tio legitimerade psykologer i en semistrukturerad intervju. Data analyserades med tematisk analys. Psykologerna menade att gruppmekanismer kunde förstärka patienters identifikation med diagnosen. De påtalade också att vissa patienter under behandling kunde smälta samman med eller avvisa diagnosen. Diagnosen kunde få konstruktiv identitetspåverkan om den användes som en tillfällig beskrivning av självet. Diagnosen hade således ett pragmatiskt värde och kunde fylla en hållande funktion för dem själva liksom för patienter. Sammantaget tyder resultatet på att diagnosen tycktes fylla symboliska och pragmatiska funktioner både i och utanför behandlingsrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)