Ungdomar : Den statliga ungdomsdiskursens effekter

Detta är en L2-uppsats från

Författare: Sandra Svartvik; [2019]

Nyckelord: Ungdom; Makt; Diskurs; Problematisering; Policyanalys; Bacchi;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att belysa hur ungdomar framställs i offentliga dokument. Genom att analysera en statlig utredning som handlar om ungdomar och deras möjlighet till inflytande över samhällsutvecklingen, kan olika maktstrukturer upptäckas och förstås. Detta har gjorts genom att använda Carol Bacchis ansats för kritisk policyanalys, på så sätt är det möjligt att analysera hur ungdomar framställs i dokumentet. Uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter är i enlighet med den ansatsen nära sammankopplade och i vissa fall inte ens möjliga att skilja åt. Analys och resultat visar på hur unga som grupp inte definieras tydligt, samtidigt som gruppen ändå konstrueras som ointresserade att delta i det politiska. De konsekvenser som problematiseringen leder till är att de hinder som målas upp runt ungdomars möjligheter till inflytande främst skulle vara ekonomiska. Vilket möjliggör ett fortsatt exkluderade av ungdomar som grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)