Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. Studier har visat att djurunderstödda insatser kan minska depressionen och öka välfärden och livskvalitén för äldre på äldreboenden. Att äga djur har visat ha en positiv påverkan på flertalet hormoner, känslan av ensamhet och avskildhet. Detta examensarbete har, med en enkätstudie via Netigate, undersökt förekomsten av terapidjur på äldreboenden i Uppsala och Stockholms län, med inriktning på djurslaget katt. Enkäten har även undersökt om pandemin haft en påverkan på djurverksamheten och om äldreboenden sett en risk för spridning av Covid-19 till följd av katten. Totalt skickades enkäten ut till 315 äldreboenden per e-mail. Av dem var det 109 äldreboenden som svarade på hela enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 35 %. Enkäten var öppen i en månad, och en påminnelse skickades ut per e-mail efter halva månaden. Resultaten visar att flera olika djurslag förekommer på äldreboendena som katt, hund, häst, höns, akvariefiskar och lantbrukets djur. En stor del av de äldreboenden som svarat har eller har haft någon form av djurverksamhet på boendet. Det är 25 äldreboenden som har permanent boende djur hos sig, 31 äldreboenden som har djur på besök hos sig och 23 äldreboenden som anordnar besök till djur. Resultaten visar även att pandemin har påverkat främst möjligheten till besöksdjurverksamhet, där vårdhundar och vårdhästar fått ställa in sina besök. Katt är det vanligaste djuret som är permanent boende på äldreboendena. De äldreboenden som har katt (n=16), och de som tidigare har haft katt boende hos sig (n=13) har i hög grad rapporterat flertalet positiva effekter av katten på de äldre. Inga olyckor hos de äldre till följd av katten och ingen allergi hos de äldre eller anhöriga förekommer på något av de äldreboenden som i dagsläget har katt. Fyra äldreboenden har sett en risk för spridning av Covid-19 bland de äldre eller personal till följd av katten, och ett äldreboende har valt att inte skaffa en ny katt på boendet då de såg en risk att djur kan bidra till spridning av Covid-19. Katter har, enligt enkäten, en viktig roll för de äldre. Då pandemin påverkat besöksmöjlighet på äldreboenden, och då äldre blivit mer isolerade och eventuellt känt sig mer ensamma under pandemin, kan katter på äldreboenden haft en extra viktig roll för de äldres mående under pandemin. Risken att katten ska sprida Covid-19 är enligt tillgängliga studier begränsad, och kattens roll i Covid-19-epidemiologin verkar i dagsläget vara mycket liten. Katter verkar dock kunna smittas av sina ägare, och replikera viruset, men de flesta får inga kliniska symptom och lider därmed inte av sjukdomen. För katter på äldreboenden där Covid-19 finns kan man minimera risken för att katten smittas genom att isolera den från de smittade, ha god handhygien innan man klappar katten och ha god handhygien vid kattens mat- och vattenskål. Slutsatsen är att katt på äldreboende kan vara en stor tillgång för de äldre. Så länge katten sköts om av personal och får den vård och omsorg den behöver påverkas kattens välfärd inte negativt av att den bor på ett äldreboende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)