Mammors tillit till sin förmåga att amma

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet ammande mammor sjunker i Sverige, en bidragande faktor till den sjunkande amningsfrekvensen kan vara bristen på tillit till sin förmåga att amma. Det är viktigt att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att amma för att göra det möjligt att vända den sjunkande amningsfrekvensen och för distriktssjuksköterskan att kunna stärka kvinnan i rollen som ammande mamma. Syfte: Syftet med studien var att beskriva och jämföra mammors tillit till sin förmåga att amma. Metod: Med enkäten, The breastfeeding self-efficacy scale - short form (BSES-SF) som mäter tillit till sin förmåga att amma, samlades data in för att kunna identifiera mammor med låg eller hög tillit. Resultat: Mammorna i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år, oberoende av barnets ålder, skattade den lägsta tilliten till sin förmåga att amma gällande att de alltid kunde genomföra varje amning på ett för dem tillfredställande sätt. Den högst skattade tilliten hos samtliga mammor, oberoende av deras egen ålder eller barnets ålder, var att de alltid kan komma fram till att de vill fortsätta att amma. Mammor som ammade barn mellan 10 veckor (v) – 17 v + 6 dagar (d) skattade totalt enligt BSES-SF sin tillit till sin förmåga att amma signifikant högre än mammor som ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 d. Slutsats: Mammorna i föreliggande studie som ammade barn mellan 10 v – 17 v + 6 d skattar sin tillit till sin förmåga att amma högre, än mammorna som ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 d. Nyckelord: Amning, distrik

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)